《百家姓》拼音版

Zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王

féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨

zhū qín yóu xǔ hé lǚ shī zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张

kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜

qī xiè zōu yù bǎi shǔi dòu zhāng 戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章

yún sū pān gě xī fàn péng láng 云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎

lǔ wéi chāng mǎ miáo fèng huā fāng 鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方

yú rén yuán liǔ fēng bào shǐ táng 俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐

fèi lián cén xuē léi hè ní tāng 费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤

téng yīn luó bì hǎo wū ān cháng 滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常

yuè yú shí fù pí biàn qí kāng 乐 于 时 傅 皮 卞 齐 康

wǔ yú yuán bǔ gù mèng píng huáng 伍 余 元 卜 顾 孟 平 黄

hé mù xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng 和 穆 萧 尹 姚 邵 湛 汪

qí máo yǔ dí mǐ bèi míng zāng 祁 毛 禹 狄 米 贝 明 臧

jì fú chéng dài tán sòng máo páng 计 伏 成 戴 谈 宋 茅 庞

xióng jì shū qū xiàng zhù dǒng liáng 熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁

dù ruǎn lán mǐn xí jì má qiáng 杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强

jiǎ lù lóu wēi jiāng tóng yán guō 贾 路 娄 危 江 童 颜 郭

méi shèng lín diāo zhōng xú qiū luò 梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆

gāo xià cài tián fán hú líng huò 高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍

yú wàn zhī kē zǎn guǎn lú mò 虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫

jīng fáng qiú miào gān xiè yīng zōng 经 房 裘 缪 干 解 应 宗

dīng xuān bēn dèng yù shàn háng hóng 丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪

bāo zhū zǔo shí cuī jí niǔ gōng 包 诸 左 石 崔 吉 钮 龚

chéng jī xíng huá péi lù róng wēng 程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁

xún yáng yū huì zhēn qū jiā fēng 荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封

ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng 芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松

jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng 井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓

mù kuí shān gǔ chē hóu mì péng 牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬

quán xī bān yǎng qīu zhòng yī gōng 全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫

nìng qiú luán bào gān tǒu lì róng 宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎

zǔ wǔ fú líu jǐng zhān shù lóng 祖 武 符 刘 景 詹 束 龙

yè xìng sī sháo gào lí jì bó 叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄

yìn sù bái huái pú tái cóng è 印 宿 白 怀 蒲 台 从 鄂

suǒ xián jí lài zhuó lìn tú méng 索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙

chí qiáo yīn yù xū néng cāng shuāng 池 乔 阴 郁 胥 能 苍 双

wén shēn dǎng zhái tán gòng láo páng 闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄

jī shēn fú dǔ rán zǎi lì yōng 姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍

xì qú sāng guì pú níu shòu tōng 郤 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通

biān hù yān jì jiá pǔ shàng nóng 边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农

wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng 温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充

mù lián rú xí huàn ài yú róng 慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容

xiàng gǔ yì shèn gē liào gēng zhōng 向 古 易 慎 戈 廖 庚 终

jì jū héng bù dū gěng mǎn hóng 暨 居 衡 步 都 耿 满 弘

kuāng guó wén kòu guǎng lù quē dōng 匡 国 文 寇 广 禄 阙 东

ōu shū wò lì wèi yuè kuí lóng 殴 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

shī gǒng shè niè cháo gōu áo róng 师 巩 厍 聂 晁 勾 敖 融

lěng zī xīn kàn nā jiǎn ráo kōng 冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空

zēng wú shā niè yǎng jū xū fēng 曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰

cháo guān kuǎi xiàng zhā hòu jīng hóng 巢 关 蒯 相 查 后 荆 红

yóu zhú quán lù gě yì huán gōng 游 竺 权 逯 盖 益 桓 公

mò qí sī mǎ shàng guān ōu yáng 万 俟 司 马 上 官 欧 阳

xià hóu zhū gě wén rén dōng fāng 夏 侯 诸 葛 闻 人 东 方

hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng 赫 连 皇 甫 尉 迟 公 羊

tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng 澹 台 公 冶 宗 政 濮 阳

chún yú chán yú dài shū shēn tú 淳 于 单 于 太 叔 申 屠

gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú 公 孙 仲 孙 轩 辕 令 狐

zhōng lí yǚ wén zhǎng sūn mù róng 钟 离 宇 文 长 孙 慕 容

xiān yú lǘ qiū sī tú sī kōng 鲜 于 闾 丘 司 徒 司 空

qí guān sī kòu zhǎng dū zǐ chē 亓 官 司 寇 仉 督 子 车

zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī 颛 孙 端 木 巫 马 公 西

qī diāo yuè zhèng rǎng sì gōng liáng 漆 雕 乐 正 壤 驷 公 良

tuò bá jiā gǔ zǎi fǔ gǔ liáng 拓 拔 夹 谷 宰 父 谷 粱

jìn chǔ yán fǎ rú yān tú qīn 晋 楚 闫 法 汝 鄢 涂 钦

duàn gān bǎi lǐ dōng guō nán mén 段 干 百 里 东 郭 南 门

hū yán guī hǎi yáng shé wéi shēng 呼 延 归 海 羊 舌 微 生

yuè shuài gōu kàng kuàng hòu yǒu qín 岳 帅 缑 亢 况 后 有 琴

liáng qīu zuǒ qīu dōng mén xī mén 梁 丘 左 丘 东 门 西 门

shāng móu shé nài bó shǎng nán gōng 商 牟 佘 佴 伯 赏 南 宫

mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng 墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟

dì wǔ yán fú bǎi jiā xìng zhōng 第 五 言 福 百 家 姓 终

文/中国看客/百家姓